4. Overige bepalingen met betrekking tot de competitie

Artikel 4.1

Tijdens een speelronde moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. a)  De beschikbare tijd voor een spel bedraagt gemiddeld 7 minuten en voor het wisselen van speeltafel 3 minuten.
 2. b)  De maximale rondetijd is 30 minuten.
 3. c)  Er wordt gespeeld met een tijdklok. Vijf minuten voor het verstrijken van de rondetijd geeft de klok een signaal. Na dit signaal mag men niet meer beginnen met een volgend spel.
 4. d)  Een niet gespeeld spel levert geen straf op. (tenzij er sprake is van een straf opgelegd door de arbiter inzake te langzaam spel)
 5. e)  Het niet gespeelde spel wordt in de berekening van die avond niet meegerekend.

Artikel 4.2

De kaarten mogen slechts 1 maal geschud worden in het bijzijn van tenminste 1 lid van elk koppel aan de speeltafel.

Artikel 4.3

De systeemkaarten van beide paren dienen op de speeltafel te liggen.

Artikel 4.4

Bij arbitragegevallen ten gevolge van het ontbreken van een correct ingevulde en aanwezige systeemkaart kan de arbiter een straf opleggen. Indien door het ontbreken van de systeemkaart en/of daarop volgende discussie het spel niet meer speelbaar geacht wordt te zijn zal de arbiter de overtredende partij een arbitrale score van 40% toekennen, de niet overtredende partij 60% waarbij het principe van gemiddeld plus/min wordt toegepast. Er wordt gehandeld conform de Spelregels Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 4.5

In de A-lijn is mede ter bevordering van een juiste arbitrage een systeemkaart verplicht. Bij het ontbreken van de systeemkaart bij een paar zal bij arbitrage in het nadeel worden beslist, tenzij de arbiter gegronde redenen heeft hiervan af te wijken.

Artikel 4.6

De arbiter kan na overleg met de Wedstrijdleider en na overleg met tenminste een (1) andere arbiter een sanctie voor onderstaande overtredingen opleggen. Overtreding van onderstaande regels kunnen door de arbiter bestraft worden met een straf van 25% van de top.

 1. a)  Noord is verantwoordelijk voor het invoeren van de resultaten in de Bridge Mate.
 2. b)  Oost is verantwoordelijk voor het controleren van de ingevoerde gegevens.
 3. c)  Indien er gebruik gemaakt wordt van schriftelijke vastlegging (scorebriefjes) dan gelden gelijke verantwoordelijkheden.
 4. d)  Beide paren zijn verantwoordelijk voor het de controle op de Bridge Mate ten aanzien van een juiste afsluiting van de speelronde. (melding “einde ronde”)

Artikel 4.7

Voor onderstaande overtredingen kunnen worden bestraft met een aftrek van 20% van de top:

 1. a)  Regelmatig te laat komen.
 2. b)  Regelmatig te langzaam spelen.
 3. c)  Niet juist terug stoppen van de spellen.
 4. d)  Spelen met een onjuist aantal kaarten.
 5. e)  Spelen in de verkeerde windrichting.
 6. f)  Voortijdig wisselen.
 7. g)  De straffen voor onder a) en b) worden niet eerder opgelegd dan na minimaal 1 voorafgaande waarschuwing, de overige overtredingen kunnen direct bestraft worden.

Artikel 4.8

Nieuw samengestelde paren worden ingedeeld voor de lijn waarop conform de ladderplaats recht op is volgens de onderstaande voorwaarden.

 1. a)  De lijnen worden ingericht aan de hand van de resultaten van voorgaande competitie.
 2. b)  Nieuw gevormde paren afkomstig uit dezelfde lijn beginnen in de “eigen” lijn.
 3. c)  Nieuwe paren samengesteld uit 2 lijnen beginnen in de lijn van de laagst geplaatste speler.
 4. d)  Een nieuw paar samengesteld uit een lid en een nieuw lid starten 1 lijn lager dan waarin het lid speelde tenzij de TC van mening is, gelet op de sterkte van het nieuwe koppel, dat een andere indeling vereist/gewenst is.
 5. e)  Een volledig nieuw paar wordt in de laagste lijn ingedeeld tenzij de TC van mening is dat de speelsterkte van het paar een ander indeling vereist.

Artikel 4.9

Invallersregeling.

Indien een paar op een speelavond niet in de vast gestelde samenstelling kan spelen dan gelden de volgende uitgangspunten:

a)  Wanneer een paar op een speelavond niet of niet volledig kan deelnemen zorgt dit paar tijdig, doch uiterlijk voor 11.00 uur van de speeldag, voor een af bericht bij de Wedstijdleider of diegene die die dit namens de Wedstrijdleider organisatorisch regelt.

 1. b)  Indien de afwezigheid van een speler op de voorgaande speeldag bekend is dan dient dit bij de Wedstrijdleider bekend gemaakt te worden. Indien op dat moment een combipaar gerealiseerd kan worden heeft dit voorrang op het zelf meenemen/zoeken van een invaller.
 2. c)  Een paar dat op de speelavond incompleet is, mag zelf een invaller regelen of via het afbeladres om een invaller verzoeken. 
 3. d)  Indien er een combi paar gevormd wordt speelt dit in de lijn van de hoogst geplaatste speler. Een combi paar kan alleen bestaan uit spelers uit dezelfde of naast liggende lijn.
 4. e)  In al de hierboven omschreven mogelijkheden welke genoemd staan onder b), c) en d) speelt men voor de behaalde punten.
 5. f)  Indien een paar op een speelavond als paar niet aanwezig is, krijgt het de punten die behoren bij laatste plaats in de speellijn waarin het normaal gesproken die avond zou spelen.
 6. g)  Indien een paar, na overleg met de Wedstrijdleider of diegene die die dit namens de Wedstrijdleider organisatorisch regelt, op een speelavond:
 7. – afwezig is
 8. – niet als paar kan spelen
 9. – geen vervanger heeft
 10. – via afbeladres geen vervanger krijgt
 11. – geen combipaar gerealiseerd kan worden

Krijgt het de punten die behoren bij de laatste plaats in de lijn waarin het die speelavond geplaatst zou zijn.

 1. h)  Indien een paar er voor kiest niet te komen en zonder af bericht te doen weg blijft dan krijgen zij geen punten. In overmacht situaties geldt het onder j) bepaalde.
 2. i)  Indien een paar op verzoek van de Wedstrijdleider of diegene die die dit namens de Wedstrijdleider organisatorisch regelt, op een speelavond afwezig is, geldt het onder j) bepaalde.
 3. j)  Bij overmacht kan de Wedstrijdleider, na overleg met tenminste een (1) lid van de TC,  beslissen dat het eigen gemiddelde aan punten, verdiend in de betreffende speelronde, toegekend kan worden. 

Artikel 4.10

Clubkampioen is dat paar die gedurende het speelseizoen de meeste punten heeft verzameld, rekening houdende met onderstaande voorwaarden:

 1. a)  Het paar dat aan het einde van de competitie als hoogste op de ranglijst van de ladder staat en de meeste punten heeft verzameld en als vast paar 22 avonden of meer heeft gespeeld is clubkampioen.

Indien meerdere paren als vast paar 22 avonden of meer hebben samen gepeeld en een gelijk aantal punten hebben gelden onderstaande aanvullende voorwaarden.

 1. b)  Als eerste gaat voor dat paar dat de meeste avonden als vast paar heeft samen gespeeld.
 2. c)  Indien dit gelijk is. Bij een gelijk aantal punten gaat diegene voor die de meeste punten heeft gehaald in de A-lijn.
 3. d)  Als dit nog steeds geen winnaar aangeeft, telt het aantal malen dat het paar als eerste is geëindigd in de A-lijn.
 4. e)  Mocht dit als nog geen clubkampioen opleveren zal deze door middel van een loting onder verantwoordelijkheid van de Wedstrijdleider vast worden gesteld. De TC beslist op dat moment op welke wijze een objectieve loting in het openbaar zal plaats vinden.

Artikel 4.11

Ter voorkoming van het onnodige fout invoeren van het geboden contract in de Bridge Mate moet, nadat de bieding is afgerond, door Noord het contract in de Bridge Mate worden ingevoerd. Pas na een akkoord van Oost kan het uitspelen van het spel aangevangen worden.