Ons club reglement

Lidmaatschap

Artikel 1:

Buiten de, in de Statuten aangegeven leden, kent de vereniging tevens kandidaat-leden. Dit zijn personen die gedurende één speelperiode, of gedeelte daarvan, de gelegenheid krijgen om vast te stellen of hij/zij deel wil uitmaken van de vereniging.

Artikel 2:

Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van de contributieverplichting. Ook kandidaat-leden zijn hiervan vrijgesteld gedurende de periode als omschreven in het vorige artikel.

Artikel 3:

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene leden Vergadering op aangeven van het bestuur. De contributie is een jaarlijkse contributie. Nieuwe leden betalen een evenredig deel vanaf het moment van lid worden.

Bestuur:

Artikel 4

Conform artikel 12, 2e lid van de Statuten van de vereniging treden de bestuursleden roostermatig af. In dit artikel van het Reglement wordt bepaald dat voorzitter en secretaris nimmer gelijkertijd kunnen aftreden.

Artikel 5:

Het bestuur van de vereniging vergadert minimaal drie maal in een verenigingsjaar. Deze vergaderingen zijn niet openbaar De besluiten welke genomen worden tijdens deze vergaderingen worden op een Besluitenlijst gezet, deze lijst is voor de leden van de vereniging opvraagbaar bij het secretariaat.

Artikel 6

Het bestuur heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheden tot het benoemen van commissies, e.e.a. conform artikel 13, 3e lid van de Statuten.

De leden van deze commissies, de commissie Lief & leed en de commissie Ledenwerving en de Technische Commissie worden tijdens de Algemene Leden Vergadering benoemd of, in afwachting hiervan, door het bestuur.

Artikel 7

In de Statuten is geregeld dat minimaal één lid van de technische Commissie deel zal uitmaken van het bestuur. Hierbij is vastgesteld dat de voorzitter van de Technische Commissie lid van het bestuur zal zijn.

Speelavonden en huisvesting

Artikel 8

De vereniging heeft haar speellocatie in het Wijkcentrum Mare Nostrum, Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar.

Artikel 9:

De vereniging kent één speelavond, de maandagavond. Op deze avond wordt te 19.30 uur begonnen met het spelen

Een speelavond bestaat uit vierentwintig (24) te spelen spellen, onderverdeeld is zes (6) speelronden van elk 30 minuten. Na drie spelrondes is er een pauze van tien minuten.

Artikel 10

De Technische Commissie (TC) draagt zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van het Wedstrijdreglement van de club. In dit Wedstrijdreglement wordt onder andere geregeld de speeldata, de data van de diverse bijzondere speelavonden/middagen, alle technische bridgezaken. Dit reglement behoeft de goedkeuring van het Bestuur.

Artikel 11

Vanwege het openbare karakter van de speelgelegenheid (wijkgebouw) is het niet toegestaan in het gebouw te roken.

Financiën

Artikel 12

In een eventueel financieel tekort kan op een Algemene leden vergadering door een hoofdelijke omslag op de leden worden voorzien. Deze is als navordering op de contributie te beschouwen en wordt als zodanig erkend.

Artikel 13

Indien de geldelijke verplichtingen van een lid tegenover de vereniging niet binnen twee maanden na schriftelijke aanmaning door de penningmeester zijn nagekomen, kan het bestuur tot royement overgaan.

Artikel 14

De ALV heeft bepaald dat de contributie betaalt dient te zijn bij het verstrijken van de eerste speelperiode. Tevens bepaalt de ALV jaarlijks de hoogte van het bedrag dat in rekening wordt gebracht bij een te late betaling. Thans is dit bedrag bepaald op € 5.

Artikel 15

Dit reglement treedt in werking op 31 augustus 2009, het voorgaande reglement goedgekeurd door de ALV van 15 september 2008 is hierbij vervallen.

Aldus vastgesteld in de Algemene leden vergadering van de BC Huiswaard de dato

31 augustus 2009

A.E.R. M. Meijerink    C. Peters

(voorzitter)                  (secretaris)