Privacybeleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze vereniging van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.bridgeclubhuiswaard.nl.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze bridgeclub is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.
Uw contactpersoon binnen de bridgeclub, met betrekking tot dit onderwerp is Theo Aufenacker.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van een lid door de Bridgeclub Huiswaard is de lidmaatschapsovereenkomst tussen het lid en de Bridgeclub Huiswaard. Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het uitvoeren van de doelstelling van de vereniging, zoals verwoord in de statuten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de betaling van de lidmaatschapscontributie af te handelen, om u te informeren over ledenactiviteiten, bestuursactiviteiten, ledenvergaderingen, het aan- en afmelden voor de bridgecompetitie en het communiceren tussen de leden onderling.

De volgende persoonsgegevens die wij voor het lidmaatschap van de Bridgeclub Huiswaard ontvingen zijn op de ledenlijst vermeld:

Voornaam, achternaam, vast telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres en woonadres.

Deze complete ledenlijst is alleen in het bezit van de secretaris, penningmeester en de wedstrijdleider.

De volgende persoonsgegevens zijn op de website van Bridgeclub Huiswaard geplaatst ten behoeve van de uitslagen en standen: 

Voornaam en Achternaam

Als u het niet eens bent met deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u daartegen bezwaar aantekenen (zie ook de paragraaf ‘Welke rechten je hebt over je gegevens’).

Hoelang we je gegevens bewaren

Bridgeclub Huiswaard bewaart uw gegevens tot de beëindiging van uw lidmaatschap, behalve de gegevens die onderhevig zijn aan wettelijke bewaartermijnen, zoals de financiële gegevens, waarvoor in de belastingwetgeving een bewaartermijn van 7 jaar is voorgeschreven.

De standen en uitslagen worden uiterlijk twee jaar na publicatie verwijderd.

Als u wilt dat wij uw gegevens tussentijds verwijderen, zie dan de paragraaf ‘Welke rechten je hebt over je gegevens’.

Welke rechten je hebt over je gegevens

U hebt de volgende rechten:
–  inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
–  het laten corrigeren van fouten;
–  het laten verwijderen van persoonsgegevens;
–  bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat wanneer u een verzoek indient, u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij reageren zo spoedig mogelijk. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen via het contact formulier.

Geen commercieel gebruik

De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Website en Cookies

Bridgeclub Huiswaard maakt geen gebruik van cookies.
Dat wil niet zeggen dat er geen cookies worden geplaatst. Zonder cookies werkt de website niet goed.

Deze website maakt gebruik van WordPress, een CMS (content management systeem).
Tijdens het bezoek aan deze website maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Verder wordt er gebruik gemaakt van cookies ter bescherming van de website en bezoekers.

Ook kunnen er cookies worden geplaatst door derden als u op een link klikt die naar een andere website mocht verwijzen.
In dat geval wordt u verwezen naar hun privacyverklaring mocht u op deze links klikken.

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze webpagina’s.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check
daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Datum laatste wijziging van de privacy statement

December 2022