Reglement ladder competitie

 

 

 

Wedstrijdreglement speelseizoen 2018-2019.

 

Wedstrijdreglement met betrekking tot de inrichting van de competitie.

 

Hoofdstuk 1.

Algemene Bepalingen

 

Artikel 1.1

De Technische Commissie (TC) bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Deze leden worden in de Algemene Leden Vergadering voorgedragen en benoemd. De voorzitter van de TC is conform de Statuten lid van het Bestuur van de Vereniging. Een van de TC leden zal als Wedstrijdleider fungeren.

 

Artikel 1.2

De taken van de TC zijn de volgende:

 1. a) Het werk van de wedstrijdleider (WL) steunen.
 2. b) Het opstellen van het wedstrijdprogramma aan het begin van het nieuwe speeljaar. Na overleg en goedkeuring van het Bestuur wordt dit programma in de ALV voorgelegd ter goedkeuring.
 3. c) Het maken van de indeling in lijnen op basis van de “ladderplaats”.
 4. d) Al dan niet gevraagd advies uitbrengen aan het Bestuur over zaken welke met de competitie of bijzondere wedstrijden te maken hebben.
 5. e) Tenminste een lid van de TC zal een gekwalificeerde arbiter zijn volgens de normen van de Nederlandse Bridgebond (NBB).

 

Artikel 1.3

Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Bridgebond (NBB). Adviezen van de TC mogen nimmer ingaan tegen de bepalingen van deze reglementen. In onvoorziene omstandigheden beslist de TC.

 

Artikel 1.4

De eindverantwoordelijkheid van alle handelingen van de TC en de WL, die geen betrekking hebben op de spelregels of inrichting van de competitie/bijzondere drives, ligt bij het Bestuur.

 

Artikel 1.5

Aan de competitie mogen alleen betalende leden van de vereniging deelnemen.

 

Artikel 1.6

Het seizoen start in de maand september en eindigt in principe in de maand april het volgende jaar. Per jaar kan de einddatum wijzigen. De aanvangstijd van de speelavond is gesteld op 19.30 uur, deelnemers worden geacht aanwezig te zijn om 19.20 uur.

 

Artikel 1.7

Het is toegestaan om met drie (3) personen als “ paar” deel te nemen aan de competitie. Dit driemanschap dient wel voor de competitie als zodanig aangemeld te worden bij de WL. Uiteraard dienen de leden van dit driemanschap allen betalend lid van de vereniging te zijn.

 

Artikel 1.8

Overgangsbepalingen van Oud naar Nieuw.

a) Bij de start van de competitie in september 2018 worden de eerste 2 speelavonden ingericht met inachtneming van de einduitslag van het vorige seizoen. Het volgende uitgangspunt geldt: de drie lijnen waarin top-integraal wordt gespeeld worden  evenredig gevuld met paren op basis van de A, B en C uitslag van het voorgaande seizoen. Dus in een speellijn Rood, Geel of Blauw zitten naar evenredigheid paren uit de einduitslag A, B, C van het vorig seizoen. Er wordt deze 2 speelavonden gespeeld volgens het systeem van Top-integraal. Na 2 speelavonden ontstaat op basis van het gemiddelde percentage een klassement, welke zal worden gebruikt als start van de verdeling in lijnen voor de laddercompetitie.

b) Nieuwe leden en/of paren zullen deze eerste 2 speelavonden met inachtneming van artikel 4.8 worden geplaatst.

c) In afwijking van artikel 4.10 onder a) geldt voor het speelseizoen 2018-2019 dat de clubkampioen in plaats van 22 avonden als vast paar heeft samengespeeld dit wordt verminderd naar 20 avonden.

d) Artikel 1.8 vervalt met ingang van het speelseizoen 2019-2020.

 

 

Hoofdstuk 2

 

Inrichting competitie

 

Artikel 2.1

De competitie wordt gespeeld volgens het principe van het zogenaamde “ladder competitie” principe.

 

Artikel 2.2

Alle wedstrijden verlopen zoveel mogelijk met inachtneming van de door de Nederlandse Bridge Bond vastgestelde regels.

 

Artikel 2.3

In een laddercompetitie wordt in principe gespeeld in groepen van 10 tot 15 paren; de A-lijn als hoogst geklasseerde en vervolgens de B- en C-lijn. De grootte van de lijnen wordt wekelijks door de Wedstrijdleider bepaald. De speellijnen worden evenredig verdeeld.

 

Artikel 2.4

Bij aanvang van de competitie van een nieuw speelseizoen worden de speellijnen gevormd naar het einduitslag van de voorafgaande competitie.

 

Artikel 2.5

In een speelseizoen wordt op 29 avonden een laddercompetitie gespeeld in 3 lijnen. Op avonden dat door afwezigheid slechts 28 paren of minder aanwezig zijn, wordt in 2 lijnen gespeeld. De TC kan, in overleg met het bestuur, beslissen om het speelseizoen te verlengen of te verkorten.

 

Artikel 2.6

Om te voorkomen dat gedurende het speelseizoen al een te duidelijke eindrangschikking  zou kunnen ontstaan is het, om de competitie spannender te maken, noodzakelijk  het speelseizoen in speelrondes in te delen. De hieronder vermelde criteria zijn van toepassing:

 1. a) Het speelseizoen wordt verdeeld in 3 competitierondes.
 2. b) De eerste speelronde omvat de eerst 10 competitie-avonden.
 3. c) De tweede speelronde omvat competitie-avond 11 tot en met competitie-avond 20.
 4. d) De derde speelronde omvat competitie-avond 21 tot het einde van de competitie.
 5. e) Er is geen promotie en degradatie.
 6. f) Elke nieuwe speelronde begint met de met de eindstand van de vorige speelronde.
 7. g) Alle paren beginnen de nieuwe speelronde zonder verdiende punten.
 8. h) Bij elke paar zullen de verdiende punten van speelronde een, twee en drie gedurende het seizoen bij elkaar worden opgeteld.

  

Artikel 2.7

Een paar wordt geacht aan een zitting van de competitie te hebben deelgenomen als één der partners op die zitting heeft gespeeld. Er kan uitsluitend om punten worden gespeeld.

 

Artikel 2.8

De rangschikking in de laddercompetitie wordt bepaald door het resultaat dat op de speelavonden is behaald in de verschillende lijnen volgens het puntensysteem en niet op basis van het percentage uitslag. De uitwerking van de te verdienen punten is nader uitgewerkt in de Bijlage van dit Reglement

 

 

Hoofstuk 3.

 

Inrichting speelavond.

 

Artikel 3.1

Ter bescherming van de spelers en voor een ordentelijker verloop van de competitie kan een paar, naar aanleiding van de voorgaande uitslag, in de eerstvolgende speelavond slechts 1 lijn hoger of 1 lijn lager worden ingedeeld.

 

Artikel 3.2

Een speellijn, gerekend vanaf de A-lijn, met even paren heeft de voorkeur boven een oneven aantal paren in een speellijn. Indien er in twee lijnen een oneven aantal paren aanwezig is kan er een “combi-tafel” gerealiseerd worden. Deze beslissing ligt bij de Wedstrijdleider. De paren uit de hoogste lijn spelen in de NZ richting.  

 

Artikel 3.3

De competitie levert een clubkampioen op. Deze is de nummer 1 van de ladder na de laatste speeldag, mits voldaan aan de vereiste voorwaarden. Dit is nader uitgewerkt in artikel 4.10.  

 

Artikel 3.4

Via het Bridge-it systeem wordt een klassement gedurende het speelseizoen bijgehouden van geboden en gemaakte slems. Tevens wordt er een puntenklassement bijgehouden voor de Groene trui. De uitwerking van beide klassementen is in Hoofdstuk 5 van dit Reglement nader vastgelegd.

 

 

Hoofdstuk 4. 

 

Overige bepalingen met betrekking tot de competitie.

 

Artikel 4.1

Tijdens een speelronde moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. a) De beschikbare tijd voor een spel bedraagt gemiddeld 7 minuten en voor het wisselen van speeltafel 3 minuten.
 2. b) De maximale rondetijd is 30 minuten.
 3. c) Er wordt gespeeld met een tijdklok. Vijf minuten voor het verstrijken van de rondetijd geeft de klok een signaal. Na dit signaal mag men niet meer beginnen met een volgend spel.
 4. d) Een niet gespeeld spel levert geen straf op. (tenzij er sprake is van een straf opgelegd door de arbiter inzake te langzaam spel)
 5. e) Het niet gespeelde spel wordt in de berekening van die avond niet meegerekend.

 

Artikel 4.2

De kaarten mogen slechts 1 maal geschud worden in het bijzijn van tenminste 1 lid van elk koppel aan de speeltafel.

 

Artikel 4.3

De systeemkaarten van beide paren dienen op de speeltafel te liggen.

 

Artikel 4.4

Bij arbitragegevallen ten gevolge van het ontbreken van een correct ingevulde en aanwezige systeemkaart kan de arbiter een straf opleggen. Indien door het ontbreken van de systeemkaart en/of daarop volgende discussie het spel niet meer speelbaar geacht wordt te zijn zal de arbiter de overtredende partij een arbitrale score van 40% toekennen, de niet overtredende partij 60% waarbij het principe van gemiddeld plus/min wordt toegepast. Er wordt gehandeld conform de Spelregels Nederlandse Bridge Bond.

 

Artikel 4.5

In de A-lijn is mede ter bevordering van een juiste arbitrage een systeemkaart verplicht. Bij het ontbreken van de systeemkaart bij een paar zal bij arbitrage in het nadeel worden beslist, tenzij de arbiter gegronde redenen heeft hiervan af te wijken.

 

Artikel 4.6

De arbiter kan na overleg met de Wedstrijdleider en na overleg met tenminste een (1) andere arbiter een sanctie voor onderstaande overtredingen opleggen. Overtreding van onderstaande regels kunnen door de arbiter bestraft worden met een straf van 25% van de top.

 1. a) Noord is verantwoordelijk voor het invoeren van de resultaten in de Bridge Mate.
 2. b) Oost is verantwoordelijk voor het controleren van de ingevoerde gegevens.
 3. c) Indien er gebruik gemaakt wordt van schriftelijke vastlegging (scorebriefjes) dan gelden gelijke verantwoordelijkheden.
 4. d) Beide paren zijn verantwoordelijk voor het de controle op de Bridge Mate ten aanzien van een juiste afsluiting van de speelronde. (melding “einde ronde”)

 

Artikel 4.7

Voor onderstaande overtredingen kunnen worden bestraft met een aftrek van 20% van de top:

 1. a) Regelmatig te laat komen.
 2. b) Regelmatig te langzaam spelen.
 3. c) Niet juist terug stoppen van de spellen.
 4. d) Spelen met een onjuist aantal kaarten.
 5. e) Spelen in de verkeerde windrichting.
 6. f) Voortijdig wisselen.
 7. g) De straffen voor onder a) en b) worden niet eerder opgelegd dan na minimaal 1 voorafgaande waarschuwing, de overige overtredingen kunnen direct bestraft worden.

 

Artikel 4.8

Nieuw samengestelde paren worden ingedeeld voor de lijn waarop conform de ladderplaats recht op is volgens de onderstaande voorwaarden.

 1. a) De lijnen worden ingericht aan de hand van de resultaten van voorgaande competitie.
 2. b) Nieuw gevormde paren afkomstig uit dezelfde lijn beginnen in de “eigen” lijn.
 3. c) Nieuwe paren samengesteld uit 2 lijnen beginnen in de lijn van de laagst geplaatste speler.
 4. d) Een nieuw paar samengesteld uit een lid en een nieuw lid starten 1 lijn lager dan waarin het lid speelde tenzij de TC van mening is, gelet op de sterkte van het nieuwe koppel, dat een andere indeling vereist/gewenst is.
 5. e) Een volledig nieuw paar wordt in de laagste lijn ingedeeld tenzij de TC van mening is dat de speelsterkte van het paar een ander indeling vereist.

 

Artikel 4.9

Invallersregeling.

Indien een paar op een speelavond niet in de vast gestelde samenstelling kan spelen dan gelden de volgende uitgangspunten:

 1. a) Wanneer een paar op een speelavond niet of niet volledig kan deelnemen zorgt dit paar tijdig, bij voorkeur voor 11.00 uur van de speeldag, voor een af bericht bij de Wedstijdleider of diegene die die dit namens de Wedstrijdleider organisatorisch regelt.
 2. b) Indien een paar op een speelavond als paar niet aanwezig is, krijgt het de punten die behoort bij de speellijn waarin het normaal gesproken die avond zou spelen.

Dit wordt als volgt berekend. Het aantal aanwezige paren, gedeeld door twee (2), indien noodzakelijk op een heel getal naar boven afgerond, min een (1) plaats, conform de Tabel van de Bijlage. Hier kunnen geen invallers voor geregeld worden.

 1. c) Indien van een paar een speler op een speelavond aanwezig is geldt het principe dat paren worden samengevoegd. Iedere speler speelt voor zijn eigen punten.
 2. d) Paren die in de zelfde lijn spelen worden als eerste samen gevoegd. Mocht dit niet wenselijk zijn, kan de Wedstrijdleider anders beslissen.
 3. e) Paren die normaal gesproken die avond in een lijn verschillend zouden spelen kunnen worden samen gevoegd en worden ingedeeld in de lijn waar de hoogst geklasseerde speler in uitkomt.
 4. f) Het is niet toegestaan om een speler uit de A-lijn samen te voegen met een speler uit de C-lijn.
 5. g) Als aan bovenstaande uitgangspunten niet kan worden voldaan is het toegestaan spelers als invaller toe te laten die geen deel uit maken van de competitie.
 6. h) Als een speler zelf een invaller regelt behoudt het de eigen punten. Wordt er door of namens de Wedstrijdleider een invaller geregeld, wordt het aantal punten wat op die speelavond wordt verdiend verminderd met 16 punten in de A-lijn, met 14 punten in de B-lijn en met 12 punten in de C-lijn .
 7. i) Indien op de speelavond een oneven aantal paren aanwezig is, kan de Wedstrijdleider beslissen om een paar als invaller te benaderen, ten einde de speellijnen met een even aantal gelijk te kunnen maken.
 8. j) Als een paar, zonder tijdig af bericht te doen, afwezig is worden die speelavond geen punten verdiend. Bij overmacht kan de Wedstrijdleider, na overleg met tenminste een (1) lid van de TC anders beslissen.

 

Artikel 4.10

Clubkampioen is dat paar die gedurende het speelseizoen de meeste punten heeft verzameld, rekening houdende met onderstaande voorwaarden:

 

 1. a) Het paar dat aan het einde van de competitie als hoogste op de ranglijst van de ladder staat en de meeste punten heeft verzameld en als vast paar 22 avonden of meer heeft gespeeld is clubkampioen.

 

Indien meerdere paren als vast paar 22 avonden of meer hebben samen gepeeld en een gelijk aantal punten hebben gelden onderstaande aanvullende voorwaarden.

 

 1. b) Als eerste gaat voor dat paar dat de meeste avonden als vast paar heeft samen gespeeld.
 2. c) Als dit nog steeds geen winnaar aangeeft, telt het aantal malen dat het paar als eerste is geëindigd in de A-lijn.
 3. d) Indien dit gelijk is gaat het paar voor dat de meeste punten heeft gehaald in de A-lijn.
 4. e) Mocht dit als nog geen clubkampioen opleveren zal deze door middel van een loting onder verantwoordelijkheid van de Wedstrijdleider vast worden gesteld. De TC beslist op dat moment op welke wijze een objectieve loting in het openbaar zal plaats vinden.

 

Artikel 4.11

Ter voorkoming van het onnodige fout invoeren van het geboden contract in de Bridge Mate moet, nadat de bieding is afgerond, door Noord het contract in de Bridge Mate worden ingevoerd. Pas na een akkoord van Oost kan het uitspelen van het spel aangevangen worden.

 

 

Hoofdstuk 5

 

Groene trui reglement

Artikel 5.1

De groene trui is een prijs voor het meest constant presterende bridgekoppel uit de competitie. Alle bridgekoppels dingen mee naar deze prijs. De clubkampioen kan de groene trui niet winnen. 

 1. a) Per speelavond zal per lijn een aantal punten worden toegekend aan de paren die op de 1evijf plaatsen zijn geëindigd. Nr. 1 krijgt 5 punten, nr. 2 krijgt 4 punten, nr. 3 krijgt 3 punten, nr. 4 krijgt 2 punten en nr. 5 krijgt 1 punt.
 2. b) Bij gelijk eindigende paren krijgt elk paar de punten van de behaalde plaats. De punten van de volgende plaats vervallen.
 3. c) Speelt een paar niet in de voor de competitie opgegeven samenstelling dan worden er geen punten toegekend.
 4. d) Indien een paar met invaller spelende “in de punten scoort” dan vervallen die punten en worden die punten aan het volgende paar in die lijn toegekend.
 5. e) Na de laatste speelavond van de competitie zal het paar met het hoogst behaalde aantal punten de winnaar zijn.
 6. f) Indien bij het vorige punt sprake is van een gelijke stand zal de volgende berekening toegepast worden:

      -   behaald aantal punten delen door aantal speelavonden waarop punten zijn behaald, hoogste uitkomst is winnaar.

      -   indien ook dit geen verschil geeft is de winnaar degene met de meeste 1e plaatsen. (5 punten)

 1. g) Mocht dit als nog geen winnaar opleveren zal deze door middel van een loting onder verantwoordelijkheid van de Wedstrijdleider vast worden gesteld. De TC beslist op dat moment op welke wijze een objectieve loting in het openbaar zal plaats vinden.

 

 

Slem reglement

Artikel 5.2 

Een klassement van gespeelde slems (groot en klein) wordt bijgehouden en staat open voor alle competitiedeelnemers.

 1. a) Punten voor dit klassement kunnen alleen behaald worden door koppels die een slem spelen in hun oorspronkelijke samenstelling.
 2. b) Winnaar is het koppel met de meest behaalde punten. Bij gelijke stand geldt het aantal behaalde trekpunten. (Trekpunten = toegekende score voor een behaald contract)
 3. c) De volgende scoretabel wordt toegepast:

 

-   geboden en gemaakte klein slem in kleur                                 

   2 punten

-   geboden en gemaakte klein slem in Sans Atout                  

   3 punten

-   geboden en gemaakt groot slem in kleur                                  

   5 punten

-   geboden en gemaakt groot slem in Sans Atout                            

   6 punten

-   geboden en niet gemaakt klein slem in kleur                          

 - 1 punt

-   geboden en niet gemaakt klein slem in Sans Atout                  

 - 2 punten

-   geboden en niet gemaakt groot slem in kleur                          

 - 2 punten

-   geboden en niet gemaakt groot slem in Sans Atout                

 - 3 punten

 

 

Hoofdstuk 6

 

Protest procedure

Artikel 6.1

Indien een paar zich niet kan verenigen met een uitslag, hetzij van een gespeeld spel of de uitslag van de competitie, welke op een speelavond is vast gesteld heeft dit paar het recht om een protest in te dienen. De voorwaarden waaronder dit zal gebeuren staan hieronder beschreven.

 1. a) De vereniging kent een protestcomité zoals bedoeld in artikel 92 van de Spelregels NBB.
 2. b) Het protestcomité zal ad hoc samengesteld worden en bestaat uit: de  wedstrijdleider, een niet betrokken arbiter en een, bij voorkeur,  aan te zoeken speler uit de lijn waar het protest plaats vind.
 3. c) Protesten dienen uitsluitend schriftelijk ingediend te worden, de benodigde  formulieren liggen op de wedstrijdtafel. Betreffend formulier dient geheel ingevuld te worden.
 4. d) Protesten worden zoveel mogelijk op de betreffende speelavond behandeld. De beslissing van het protest comité is bindend, in  tegenstelling tot het bepaalde in art 92 onder C zijn er verder geen

 

Hoofdstuk 7.

Artikel 7.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of als naar het oordeel van de Wedstrijdleider toepassing van het Reglement tot ongewenste situaties zou leiden kan de Wedstrijdleider, na overleg met de TC, van dit Reglement afwijken.

 

 

Bijlage:

Bij het Wedstrijdreglement is een Bijlage gevoegd.

 

Puntensysteem.

Het puntensysteem kent punten toe per plaats in een lijn. De verdeling is afhankelijk van het aantal paren dat speelt. Het puntensysteem is bedoeld voor de seizoenranglijst van de vereniging. Het systeem is doordacht en eenvoudig in gebruik. De per avond behaalde punten vormen de basis.

 

De schaal is echter verschillend per lijn:

 • In de A-lijn worden 60 – 100 punten toebedeeld
 • In de B-lijn worden 54 –   90 punten toebedeeld
 • In de C-lijn worden 48 –   80 punten toebedeeld

 

A-lijn

Paren

15

14

13

12

11

10

9

8

Max. punten

100

100

100

100

100

100

100

100

Rank

               

1

100

100

100

100

100

100

100

100

2

97

97

97

96

96

96

95

94

3

94

94

93

93

92

91

90

89

4

91

91

90

89

88

87

85

83

5

89

88

87

85

84

82

80

77

6

86

85

83

82

80

78

75

71

7

83

82

80

78

76

73

70

66

8

80

78

77

75

72

69

65

60

9

77

75

73

71

68

64

60

 

10

74

72

70

67

64

60

   

11

71

69

67

64

60

     

12

69

66

63

60

       

13

66

63

60

         

14

63

60

           

15

60

             

 

 

B-lijn

               

Paren

15

14

13

12

11

10

9

8

Max. punten

90

90

90

90

90

90

90

90

Rank

               

1

90

90

90

90

90

90

90

90

2

87

87

87

87

86

86

86

85

3

85

84

84

83

83

82

81

80

4

82

82

81

80

79

78

77

75

5

80

79

78

77

76

74

72

69

6

77

76

75

74

72

70

68

64

7

75

73

72

70

68

66

63

59

8

72

71

69

67

65

62

59

54

9

69

68

66

64

61

58

54

 

10

67

65

63

61

58

54

   

11

64

62

60

57

54

     

12

62

60

57

54

       

13

59

57

54

         

14

57

54

           

15

54

             

 

               

C-lijn

               

Paren

15

14

13

12

11

10

9

8

Max. punten

80

80

80

80

80

80

80

80

Rank

               

1

80

80

80

80

80

80

80

80

2

78

78

77

77

77

76

76

75

3

75

75

75

74

74

73

72

71

4

73

73

72

71

70

69

68

66

5

71

70

69

68

67

66

64

62

6

69

68

67

65

64

62

60

57

7

66

65

64

63

61

59

56

53

8

64

63

61

60

58

55

52

48

9

62

60

59

57

54

52

48

 

10

59

58

56

54

51

48

   

11

57

55

53

51

48

     

12

55

53

51

48

       

13

53

50

48

         

14

50

48

           

15

48

             

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld:

 • Als je met 14 paren in de A-lijn speelt, krijg je als je 6e wordt 85 punten
 • Als je echter met 8 paren speelt en je wordt 6e krijg je maar 71 punten toegekend