Reglement reguliere competitie

 

    

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

Niet van kracht met ingang speelseizoen 2018-2019.

    

 

  

Status : Geaccordeerd in Algemene Leden Vergadering d.d. 1 december 2014. 

 

 

Hoofdstuk 1

 

Algemene Bepalingen

Artikel 1.1

De Technische Commissie (TC) bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Deze leden worden in de Algemene Leden Vergadering voorgedragen en benoemd. De voorzitter van de TC is conform de Statuten lid van het Bestuur van de Vereniging. Een van de TC leden zal als Wedstrijdleider fungeren.

 

Artikel 1.2

De taken van de TC zijn de volgende:

-           Het werk van de wedstrijdleider (WL) steunen.

-           Het opstellen van het wedstrijdprogramma aan het begin van het nieuwe speeljaar.

            Na overleg en goedkeuring van het Bestuur wordt dit programma in de ALV voorgelegd ter goedkeuring.

-           Het maken van de indeling in lijnen naar sterkte. (zie Hoofdstuk 2, artikel 2.8 van dit Wedstrijdreglement)     

-           Al dan niet gevraagd advies uitbrengen aan het Bestuur over zaken welke met de competitie of bijzondere wedstrijden te maken hebben.

 

Artikel 1.3

Het seizoen start in de maand september en eindigt in principe in de maand april het volgende jaar. Per jaar kan de einddatum wijzigen. De aanvangstijd van de speelavond is gesteld op 19.30 uur, deelnemers worden geacht aanwezig te zijn om 19.20 uur.

 

Artikel 1.4

Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Bridgebond (NBB). Adviezen van de TC mogen nimmer ingaan tegen de bepalingen van deze reglementen. In onvoorziene omstandigheden beslist de TC.

 

Artikel 1.5

Aan de competitie mogen alleen betalende leden van de vereniging deelnemen.

 

Artikel 1.6

Het is toegestaan om met drie (3) personen als “ paar” deel te nemen aan de competitie. Dit driemanschap dient wel voor de competitie als zodanig aangemeld te worden bij de WL. Uiteraard dienen de leden van dit driemanschap allen betalend lid van de vereniging te zijn.

 

Artikel 1.7

De eindverantwoordelijkheid van alle handelingen van de TC en de WL, die geen betrekking hebben op de spelregels of inrichting van de competitie/bijzondere drives, ligt bij het Bestuur.

 

 

Hoofdstuk 2

 

Inrichting competitie

Artikel 2.1

-           Een competitieronde/periode bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 avonden

-           De lijnen zullen bestaan uit minimaal 8 paren

-           De competitie levert een clubkampioen op uit de hoogste lijn (zie artikel 2.9.3), er zijn  geen kampioenen in de overige lijnen.

-           Via het Bridge-it systeem wordt een klassement (gedurende alle te spelen perioden) bijgehouden van geboden en gemaakte slems.

-           Tevens wordt en een punten- en slemklassement bijgehouden (gedurende alle te spelen perioden), uitwerking in Hoofdstuk 5 van dit Reglement.

 

Artikel 2.2

-           De beschikbare tijd voor een spel bedraagt gemiddeld 7 minuten en voor het wisselen van speeltafel 3 minuten.

            De maximale rondetijd is 30 minuten.

-           Er wordt gespeeld met een tijdklok. Vijf minuten voor het verstrijken van de rondetijd geeft de klok een signaal.                   

            Na dit signaal mag men niet meer beginnen met een volgend spel.

-           Een niet gespeeld spel levert geen straf op. (tenzij er sprake is van een straf opgelegd door de arbiter inzake te langzaam spel)

-           Het niet gespeelde spel wordt in de berekening van die avond niet meegerekend.

 

Artikel 2.3

De kaarten mogen slechts 1 maal geschud worden in het bijzijn van tenminste 1 lid van elk koppel aan de speeltafel.

 

Artikel 2.4

De systeemkaarten dienen op de speeltafel te liggen. Bij arbitragegevallen ten gevolge van het ontbreken van een correct ingevulde en aanwezige systeemkaart kan de arbiter een straf opleggen. Indien door het ontbreken van de systeemkaart en/of daarop volgende discussie het spel niet meer speelbaar geacht wordt te zijn zal de arbiter de overtredende partij een arbitrale score van 40% toekennen, de niet overtredende partij 60% waarbij het principe van gemiddeld plus/min wordt toegepast. Conform artikel 12 C 2a van de Spelregels Nederlandse Bridge Bond.

 

Artikel 2.5

-           Overtreding van onderstaande regels kunnen door de arbiter bestraft worden met een straf van 25% van de top.

-           Noord is verantwoordelijk voor het invoeren van de resultaten in de Bridgemate.

-           Oost is verantwoordelijk voor het controleren van de ingevoerde gegevens.

-           Indien er gebruik gemaakt wordt van schriftelijke vastlegging (scorebriefjes) dan gelden gelijke verantwoordelijkheden.

-           Beide paren zijn verantwoordelijk voor het de controle op de Bridgemate ten aanzien van een juiste afsluiting van de speelronde. (melding “einde ronde”)

 

Artikel 2.6

Indien er in twee lijnen een oneven aantal paren aanwezig is kan er een “combi-tafel” gerealiseerd worden. De paren uit de hoogste lijn spelen in de NZ richting.

 

Artikel 2.7

Voor onderstaande overtredingen kunnen worden bestraft met een aftrek van 20% van de top:

2.7.1     Regelmatig te laat komen.

2.7.2     Regelmatig te langzaam spelen.

2.7.3     Niet juist terug stoppen van de spellen.

2.7.4     Spelen met een onjuist aantal kaarten.

2.7.5     Spelen in de verkeerde windrichting.

2.7.6     Voortijdig wisselen.

2.7.7     Het spelen in een verkeerde windrichting.

2.7.8     De straffen voor artikel 2.7.1 en 2.7.2 worden niet eerder opgelegd dan na minimaal 1 voorafgaande waarschuwing, de overige overtredingen kunnen direct bestraft worden.

 

Artikel 2.8

2.8.1     De lijnen worden ingericht aan de hand van de resultaten voorgaande perioden.

2.8.2     Nieuw gevormde paren afkomstig uit dezelfde lijn, mits niet gedegradeerd beginnen in de “eigen” lijn.

2.8.3     Nieuwe paren samengesteld uit 2 lijnen beginnen in de lijn van de laagst geplaatste speler.

2.8.4     Een nieuw paar samengesteld uit een lid en een nieuw lid starten 1 lijn lager dan waarin het lid speelde tenzij de TC van mening is, gelet op de sterkte van het nieuwe koppel, dat een andere indeling vereist/gewenst is.

2.8.5     Een volledig nieuw koppel wordt in de laagste lijn ingedeeld tenzij de TC van mening is dat de speelsterkte van het koppel een ander indeling vereist.

 

Artikel 2.9

2.9.1     De clubkampioen is het koppel van de hoogste lijn die het hoogste gemiddelde over alle gespeelde perioden heeft gehaald.

2.9.2     Een periode winnaar heeft het hoogste gemiddelde van de gespeelde periode gehaald.           

2.9.3     Voor de vaststelling van het clubkampioenschap dient een koppel minimaal 3 van de 4, of 4 van de 5 perioden in de hoogste lijn gespeeld te hebben. Bijkomende voorwaarde is dat er geen degradatie in het lopende seizoen uit de hoogste lijn heeft plaats gevonden.

2.9.4     Het uiteindelijke percentage/hoogste gemiddelde wordt bereikt door de som van de behaalde percentages van alle speelavonden in de hoogste lijn te delen door het aantal speelavonden (in de hoogste lijn).

2.9.5     Promovendi uit de 1e periode naar de A lijn krijgen voor deze berekening een gemiddelde score van 50%.

 

 

Hoofdstuk 3

 

Invallerregeling

Artikel 3.1

-           Uitgangspunt is dat bij verhindering van één van de deelnemers het overgebleven lid van betrokken paar in 1e instantie zelf voor een invaller (van ongeveer gelijke speelkracht) zorg draagt.

-           Vervolgens kan er een beroep gedaan worden op het afbeladres.

-           Indien er met een zelf geregelde invaller gespeeld wordt dan dient de nieuwe paar samenstelling tijdig (dus voor 18.00 uur op de speelavond) doorgegeven te worden aan het afbeladres.

 

Artikel 3.2

Indien naar mening van de TC de invaller een evident hoger niveau heeft dan zal de vastgestelde maximaal te behalen score (55%) afgetopt worden tot 50%.

 

Artikel 3.3

De volgende percentages zijn vastgesteld:

3.3.1     Koppel is afwezig zonder afbericht. (evt. overmacht ter beoordeling TC)                      30%

3.3.2     Koppel is afwezig met afbericht én zonder invallers geregeld te hebben.                      40%

3.3.3     Koppel is afwezig én heeft zelf invallers geregeld.                                            45 % - 55%

3.3.4     Koppel is afwezig, invallers via afbeladres op verzoek.                                     45 % - 50%

3.3.5     U speelt met een zelf geregelde invaller                                                         45 % - 55%

3.3.6     U speelt met een door het afbeladres geregelde invaller.                                 45 % - 50%

3.3.7     Indien een speler door de TC gekoppeld wordt aan een speler uit de eigen lijn en dit koppel speelt in de eigen lijn dan wordt er gespeeld voor het behaalde percentage van die avond.

 

Artikel 3.4

3.4.1     Ter voorkoming van een stilzit in een lijn zal het hoogst geplaatste koppel uit de volgende lijn die avond een lijn hoger worden ingedeeld.

3.4.2     Een koppel kan maar 1 maal per periode verplicht worden een lijn hoger te spelen.

3.4.3     Indien een koppel een lijn hoger speelt krijgt het zijn eigen gemiddelde van de betrokken periode.

3.4.4     Als het in aanmerking komende koppel al conform artikel 3.4.1 in de volgende hogere lijn heeft gespeeld wordt het volgende paar in de periodestand hoger ingedeeld.

3.4.5     Indien artikel 3.4.1 de 1e avond van een nieuwe periode wordt toegepast dan zal de het best niet gepromoveerde koppel van de voorgaande periode worden aangewezen.

3.4.6     De WL is gerechtigd om, onder gelijke boven vermelde voorwaarden, een koppel een lijn lager in te delen. (niet het hoogst geplaatste koppel maar het laagste geplaatste koppel)

 

Artikel 3.5

Indien een invaller 3 of meer ronden per avond invalt wordt dit gezien als een invaller als bedoeld in artikel 3.3.4 en krijgt men de daarbij behorende maximale scoringspercentages. Indien er minder ronden worden ingevallen dan geldt het behaalde resultaat.

 

 

Hoofdstuk 4

 

Promotie/Degradatie regeling

Artikel 4.1

4.1.1     Uitgangspunt is dat promotie (bij handhaving van het partnerschap) altijd gerealiseerd wordt.

4.1.2     Indien een gepromoveerd paar uiteen gaat wordt het recht op promotie opgegeven.

4.1.3     Leden van een paar dat na degradatie uiteen gaat worden geacht beiden te zijn gedegradeerd.

4.1.4     Een gepromoveerd koppel kan bij de TC aangeven van de promotie af te zien. Indien de TC akkoord gaat zal het volgende koppel in de rangschikking promoveren.

 

Artikel 4.2

Een kwart van het aantal paren in een lijn promoveert en een kwart degradeert. Bij twee ongelijke lijnen is de langste lijn bepalend. (Indien noodzakelijk wordt naar beneden afgerond)

 

Artikel 4.3

Een paar dat voor de helft of minder van het aantal speelavonden van de competitieronde in zijn oorspronkelijke samenstelling speelt, kan niet promoveren maar wél degraderen.

 

Artikel 4.4

Een paar dat meerdere perioden afwezig is kan niet meer dan 1 lijn degraderen.

 

Artikel 4.5

4.5.1     In verband met nieuw gevormde paren /nieuwe leden die door de TC in afwijking van de regeling worden ingedeeld (artikel 2.8.4 en 2.8.5), kan versterkte degradatie plaats vinden. Zie ook het bepaalde in artikel 4.1.

4.5.2     T.a.v. bovenstaande kan ook een verstrekte promotie zich voordoen.

 

 

Hoofdstuk 5

 

Groene trui reglement

Artikel 5.1

De groene trui is een prijs voor het meest constant presterende bridgekoppel uit de competitie. Alle bridgekoppels dingen mee naar deze prijs. De clubkampioen kan de groene trui niet winnen. Zie artikel 2.9.3 e.v.

5.1.1     Per speelavond zal per lijn een aantal punten worden toegekend aan de paren die op de 1e vijf plaatsen zijn geëindigd. Nr. 1 krijgt 5 punten, nr. 2 krijgt 4 punten, nr. 3 krijgt 3 punten, nr. 4 krijgt 2 punten en nr. 5 krijgt 1 punt.

5.1.2     Bij gelijk eindigende paren krijgt elk paar de punten van de behaalde plaats. De punten van de volgende plaats vervallen.

5.1.3     Speelt een paar niet in de voor de competitie opgegeven samenstelling dan worden er geen punten toegekend.

5.1.4     Indien een paar met invaller spelende “in de punten scoort” dan vervallen die punten.

5.1.5     Na de laatste periode van de competitie zal het paar met het hoogst behaalde aantal punten de winnaar zijn.

5.1.6     Indien bij het vorige punt sprake is van een gelijke stand zal de volgende berekening toegepast worden:

             -           behaald aantal punten delen door aantal speelavonden waarop punten zijn behaald, hoogste uitkomst is winnaar.

             -           indien ook dit geen verschil geeft is de winnaar degene met de meeste 1e plaatsen. (5 punten)

 

 

Slem reglement

Artikel 5.2 

Een klassement van gespeelde slems (groot en klein) wordt bijgehouden en staat open voor alle competitiedeelnemers.

5.2.1     Punten voor dit klassement kunnen alleen behaald worden door koppels die een slem spelen in hun oorspronkelijke samenstelling.

5.2.2     Winnaar is het koppel met de meest behaalde punten. Bij gelijke stand geldt het aantal behaalde trekpunten.

             (Trekpunten = toegekende score voor een behaald contract)

5.2.3     De volgende scoretabel wordt toegepast:

             -          geboden en gemaakte klein slem in kleur                                    2 punten

             -          geboden en gemaakte klein slem in Sans Atout                           3 punten

             -          geboden en gemaakt groot slem in kleur                                     5 punten

             -          geboden en gemaakt groot slem in Sans Atout                            6 punten

             -          geboden en niet gemaakt klein slem in kleur                              - 1 punt

             -          geboden en niet gemaakt klein slem in Sans Atout                     - 2 punten

             -          geboden en niet gemaakt groot slem in kleur                             - 2 punten

             -          geboden en niet gemaakt groot slem in Sans Atout                    - 3 punten

 

 

Hoofdstuk 6

 

Protest procedure

Artikel 6.1

6.1.1     De vereniging kent een protestcomité zoals bedoeld in artikel 92 van de Spelregels NBB.

6.1.2     Het protestcomité zal ad hoc samengesteld worden en bestaat uit: de  wedstrijdleider, een niet betrokken arbiter en een, bij voorkeur,  aan te zoeken speler uit de lijn waar het protest plaats vind.

6.1.3     Protesten dienen uitsluitend schriftelijk ingediend te worden, de benodigde  formulieren liggen op de wedstrijdtafel. Betreffend formulier dient geheel ingevuld te worden.

6.1.4     Protesten worden zoveel mogelijk op de betreffende speelavond behandeld. De beslissing van het protestcomite is bindend, in  tegenstelling tot het bepaalde in art 92 onder C zijn er verder geen beroepsmogelijkheden.